Всеукраїнські педагогічні читання “Творча спадщина Василя Сухомлинського”

4 жовтня 2018 року в м. Кропивницькому відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція та XХV Всеукраїнські педагогічні читання «Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах». Конференція об’єднала не лише науковців з України, але й ближнього та дальнього зарубіжжя.

Представники кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2 ДНМУ к.пед.н. Суховірська Л.П. та к.пед.н. Лунгол О.М. приймали участь в даному заході та виступили на секційному засіданні «Василь Сухомлинський і його педагогічна система як соціально-педагогічне явище» з доповіддю «Motivation of study in the prism of modernity through the realization of Vasily Sukhomlinsky works» (Мотивація навчання в призмі сучасності через реалізацію робіт Василя Сухомлинського).

Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності – це перша заповідь виховання.

У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні.

 Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися.

(В. О. Сухомлинський)

Гуманістичні ідеї Сухомлинського – це ідеї майбутнього. Педагогічні надбання Василя Олександровича з кожним роком привертають все більшу увагу науковців як у нашій країні, так і за кордоном. Розроблена українським практиком педагогічна система збагатила педагогічну науку новаторськими ідеями й положеннями, значно розширила теорію та освітню виховну практику і була своєрідним революційним етапом розвитку вітчизняної педагогічної думки, що заслуговує сьогодні на нове осмислення.

Регулятoрним кoмпoнентoм навчальнoї дiяльнoстi є мoтивацiя навчання, яка не тiльки забезпечує висoку результативнiсть навчання при безпoсередньoму педагoгiчнoму впливi, але й прoлoнговує пiзнавальну активнiсть учнiв i перетвoрює зoвнiшню регуляцiю в самoрегуляцiю.

В сучасних умовах психолого-педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського мають унікальний ресурс, який виступає потужним фактором при організації навчальної діяльності.

7

1

3

5