Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

В.о. зав. кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2, к.пед.н. Суховірська Л.П., старший викладач, к.пед.н. Лунгол О.М. Донецького національного медичного університету та доцент кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету, к.пед.н. Задорожна О.В. розробили Програмний продукт (ПП) «Лабораторна робота «Вивчення основ гемодинаміки за допомогою апарату «Штучний кровообіг SORIN C5».

Авторське право на програмний продукт зареєстровано в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України заявка № 82513 від 24.07.2018 р. та видано Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81646 від 21.09.2018 р.

Програмний продукт (ПП) «Лабораторна робота «Вивчення основ гемодинаміки за допомогою апарату «Штучний кровообіг SORIN C5» складений відповідно до Стандарту вищої освіти України для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

ПП призначений для навчання студентів закладів вищої медичної освіти з навчальної дисципліни «Медична та біологічна фізика», зокрема змістового модулю «Біологічна фізика» теми «Основи гідро та гемодинаміки» з метою формування професійних компетентностей при використанні апарату «Штучний кровообіг SORIN C5» в клінічній практиці.

Викладачі провели апробацію віртуальної лабораторної роботи «Лабораторна робота «Вивчення основ гемодинаміки за допомогою апарату «Штучний кровообіг SORIN C5» зі студентами ІІ курсу під час практичних занять з дисципліни «Медична та біологічна фізика».

444444444

2222222

33333

6

4

Свідоцтво про авт право – копія