Захист кандидатської дисертації

5 жовтня 2017 року у Спеціалізованій вченій раді Д 23.053.04 в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка відбувся захист кандидатської дисертації Суховірської Людмили Павлівни на тему «Ресурсний підхід до методики навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Дослідження виконувалось відповідно до тематичного плану наукових досліджень кафедри фізики та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка і є складовою теми «Система управління якістю підготовки майбутніх учителів математики, фізики та інформатики на основі інформаційно-комунікаційних технологій» (протокол № 5 від 08.12.2011), лабораторії дидактики фізики Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (протокол № 2 від 19.10.2012) і є складовою тем: «Теоретико-методичні основи навчання фізики і технологій у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» (держ. реєстр. № 0116U005381) та «Дидактичні засади формування ресурсно-орієнтованого середовища» (держ. реєстр. № 0116U005379) (довідка №135-н від 19.06.2017).

В результаті заслуховування ґрунтовної доповіді здобувача та жвавого обговорення результатів дослідження спеціалізована вчена рада Д 23.053.04 прийняла рішення, що дисертація «Ресурсний підхід до методики навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах» є актуальним завершеним самостійним дослідженням, що містить науково обґрунтовані результати, значущі для теорії та методики навчання фізики і відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами), а автор дисертаційної роботи Суховірська Людмила Павлівна, заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Суховірська Людмила Павлівна (Автореферат)

РЕСУРСНИЙ ПІДХІД ДО МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

1

 

3

5

6

8

2

7